Všeobecné informace

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi společností IMAKDYNAMIC UK LIMITED, 2 Pass Street, Oldham, Manchchester, OL9 6HZ, United Kingdom (Company No. 6712191) podnikající v České republice prostřednictvím IMAKDYNAMIC UK LIMITED - branch, organizační složka, IČO: 28497503, Praha 3 - Žižkov, Bořivojova 35/878, PSČ 130 00, zapsaného u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 63953. (dále jen IMAKDYNAMIC) a zákazníky internetového obchodu IMAKDYNAMIC.
Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi společností IMAKDYNAMIC a zákazníkem (pro standardní zboží a výrobky na zakázku). Dílčí dohody, ujištění nebo změny těchto obchodních podmínek musí být učiněny písemně. Společnost IMAKDYNAMIC si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit všeobecné obchodní podmínky.

1. Rozsah použití

V internetovém obchodě IMAKDYNAMIC si mohou objednávat soukromí zákazníci (starší 18 let) i podnikatelé a firmy. Objednávat lze pouze běžná množství. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek se soukromými zákazníky rozumí fyzické osoby, které chtějí uzavřít smlouvu pro účely, které nelze primárně přičítat jejich obchodní nebo samostatně výdělečné činnosti. Komerční zákazníky žádáme, aby se pro obchodní podmínky obrátili na info@imakdynamic.com.

2. Nabídka

Umístěním produktů v internetovém obchodě činíme závazný návrh na uzavření smlouvy na tyto produkty. Vyhrazujeme si právo kdykoli provést změny v sortimentu a jeho prezentaci a některé výrobky ze sortimentu zcela vyřadit. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za tiskové chyby nebo nesprávné či neúplné informace či prezentace. Vynakládáme veškeré úsilí, abychom zajistili co nejlepší dostupnost výrobků nabízených na webových stránkách. Zobrazení určitého výrobku na webových stránkách však neznamená, že poskytujeme jakoukoli záruku ohledně jeho dostupnosti. Jsme povinni dodat pouze zboží, které je skladem. Pokud objednané výrobky nejsou k dispozici, je možné, že objednávku nebudeme moci vyřídit. Vyhrazujeme si právo objednávku zrušit nebo provést částečnou dodávku. V takových případech budeme kupujícího odpovídajícím způsobem informovat. Barevné hodnoty výrobků prezentovaných v internetovém obchodě jsou co nejrealističtější, ačkoli jakékoli koncové zařízení (stolní počítač, chytrý telefon, tablet) může reprodukovat použité obrázky se změněnými barevnými hodnotami. Drobné odchylky ve velikosti, barvě, struktuře a povrchové úpravě jsou přípustné. Odchylky jsou možné zejména v případě následných/dodatečných objednávek bez dalších písemných ujištění.

3. Ceny

Platí ceny uvedené na webových stránkách v době objednávky, s výjimkou zjevně nesprávných cen (např. 0,00). Pro vyzvednutí nebo rezervaci v prodejně Imakdynamic platí cena platná v době platby v prodejně (pouze pokud je platba v butiku možná). Všechny ceny jsou hrubé ceny v eurech a nezahrnují DPH. Výrobky zůstávají majetkem společnosti IMAKDYNAMIC UK LIMITED až do obdržení plné platby. Společnost IMAKDYNAMIC UK LIMITED je oprávněna nechat výrobky zaregistrovat na náklady kupujícího, pokud se domnívá, že její pohledávka je ohrožena.

4. Registrace / ochrana osobních údajů

Kupující se může na stránkách imakdynamic.com svobodně zaregistrovat nebo zadat objednávku bez registrace. Některé funkce webových stránek jsou však dostupné pouze registrovaným kupujícím. Při registraci, tj. založení zákaznického účtu, je kupující povinen uvést pravdivé osobní údaje. Společnost IMAKDYNAMIC si vyhrazuje právo kdykoli a bez udání důvodu smazat zákaznický účet nebo zablokovat uživatelské jméno a heslo. Osobní heslo, které si zákazník zvolí při registraci, není společnosti Imakdynamic známo a zákazník je povinen jej přísně utajit. Další a podrobnější informace o zpracování osobních údajů společností IMAKDYNAMIC v souvislosti s registrací, používáním webových stránek a nákupy na webových stránkách naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti IMAKDYNAMIC.

5. Objednávka a uzavření smlouvy

Prezentace produktů v internetovém obchodě není právně závaznou nabídkou, ale nezávazným online katalogem nebo nezávaznou výzvou zákazníkovi k objednání produktu v internetovém obchodě. Veškeré informace uvedené během procesu objednávání musí být úplné a přesné. Objednávka je nabídkou webovému obchodu k uzavření smlouvy. Po odeslání objednávky zákazník automaticky obdrží potvrzení o přijetí, které dokumentuje skutečnost, že internetový obchod objednávku přijal. Po obdržení tohoto potvrzení o přijetí nemůže zákazník objednávku změnit a je jí vázán. Internetový obchod může objednávku zcela nebo zčásti odmítnout bez udání důvodu. V takovém případě bude zákazník informován a veškeré již provedené platby mu budou vráceny. Další reklamace jsou vyloučeny. Dočasně nedostupné produkty nelze rezervovat. Smlouva v rámci online objednávky v internetovém obchodě IMAKDYNAMIC je uzavřena v okamžiku, kdy IMAKDYNAMIC zašle zákazníkovi e-mailem potvrzení objednávky v tištěné podobě.

6. Možnosti platby

Částka bude účtována po obdržení objednávky. Ceny jsou závazné do doby potvrzení objednávky společností IMAKDYNAMIC nebo po dobu uvedenou v potvrzení objednávky. Platba za zboží se provádí buď prostřednictvím elektronického platebního formuláře, který je k dispozici v internetovém obchodě.

Zálohová platba

Internetový obchod může vyžadovat platbu předem. V případě platby předem se dodávka uskuteční až po obdržení platby. Objednané produkty nejsou rezervovány až do obdržení platby a mohou být mezitím vyprodány.

Možnosti elektronické platby

Jako platební metody jsou přijímány kreditní a debetní karty (Visa, Mastercard, Diners Club) nebo PayPal.

7. Dodáni

Náklady na balení a přepravu budou podrobně uvedeny před odesláním objednávky a budou uvedeny zvlášť na faktuře. IMAKDYNAMIC neodpovídá za nedodání nebo opožděné dodání zboží z důvodu nesprávné doručovací adresy zákazníka, nepřítomnosti příjemce nebo jiných důvodů. Společnost IMAKDYNAMIC nabízí produkty v závislosti na jejich dostupnosti. Pokud výrobek není nebo již není k dispozici, bude o tom zákazník informován. Společnost IMAKDYNAMIC si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud výrobky již nejsou dostupné bez zavinění společnosti IMAKDYNAMIC.

Společnost IMAKDYNAMIC neodpovídá za zpoždění dodávky, za které není odpovědná, např. v důsledku vyšší moci, dopravních zácp, stávek, špatných povětrnostních podmínek atd., a takové zpoždění neopravňuje zákazníka k odstoupení od kupní smlouvy nebo k uplatnění nároku na náhradu škody. S delšími dodacími lhůtami zásilek je třeba počítat před státními svátky (Velikonoce, Vánoce). Zákazník se zavazuje zkontrolovat úplnost a stav zboží ihned po jeho převzetí. Případné reklamace týkající se kvality a kompletnosti musí být společnosti IMAKDYNAMIC oznámeny neprodleně, nejpozději do 24 hodin od doručení, jinak se má za to, že byla zásilka převzata.

8. Reklamace / výměna / vrácení

V zásadě platí zákonná ustanovení o odpovědnosti za věcné vady. Odchylky v reprodukci barev mohou záviset na použitém monitoru a technologii záznamu a nepředstavují vadu. Společnost IMAKDYNAMIC neodpovídá za poškození při přepravě nebo za škody způsobené nesprávným skladováním zboží po jeho převzetí zákazníkem nebo jeho pomocníky. Od smlouvy může spotřebitel odstoupit do 14 ti dní od obdržení zboží. Vrácení výrobků nebo zboží vyrobeného na zakázku podle požadavků kupujícího je vyloučeno. IMAKDYNAMIC si vyhrazuje právo vyloučit z práva na vrácení zboží bez výrobních vad, které bylo kupujícím použito v rozporu s návodem k použití. IMAKDYNAMIC přijímá vrácení zboží prostřednictvím poskytovatelů služeb. Podrobnosti naleznete v potvrzení o vrácení zboží, které je součástí balení. Náklady na vrácení zboží nese zákazník. Vrácení peněz za způsobilé vrácení zboží bude provedeno do 14 dnů stejným způsobem platby, který byl použit při zadání objednávky.
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména občanským zákoníkem. Neoznámil-li kupující vadu věci včas prokazatelným způsobem, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Záruční doba je 24 měsíců (pokud není u konkrétního zboží v popisu stanovena delší záruční doba) a počíná běžet převzetím zboží kupujícím. Jako záruční list slouží daňový doklad. Práva z vadného plnění nelze vztahovat na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním ani na poškození v důsledku manipulace vedoucí k poškození výrobku, nerespektování návodu k použití, špatná péče apod. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Takové plnění není vadné.

9. Alternativní řešení sporů / Platné právo

Alternativní řešení sporů: Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní řešení sporů (platforma ODR), kterou si můžete prohlédnout na adrese https://ec.europa.eu/odr. Nejsme ochotni ani povinni vstoupit do řízení o řešení sporů před spotřebitelskou arbitrážní komisi.
Tyto podmínky se řídí anglickým právem (s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží). Místem soudní příslušnosti je Manchester UK.